Stopgezet Uitkering

Stopgezet Uitkering

Is uw uitkering stopgezet door het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst)? Het is zaak dat u snel handelt. U kunt namelijk een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing van de betreffende uitkeringsinstantie dat uw uitkering stopgezet is. Het kan gaan om diverse uitkeringen die stopgezet zijn: de Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), Wajong, WW, WAO, AOW, Anw, AIO, Participatiewet of Wmo. De uitkeringsinstantie moet altijd een reden hebben waarom zij de uitkering stopgezet hebben. Een reden kan bijvoorbeeld zijn als u vermeende inkomsten en vermogen hebt als u in de bijstand zit. U kunt ook denken aan geschonden of niet nagekomen verplichtingen.

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met de beslissing van de onvrijwillige stopzetting van uw uitkering, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de betreffende uitkeringsinstantie. De stopgezette uitkering levert namelijk vaak problemen op financieel vlak op. Het is niet eens zeker of de uitkeringsinstantie uw uitkering rechtmatig stopgezet heeft. U moet meestal binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen, anders behandelt de uitkeringsinstantie uw bezwaar niet inhoudelijk. Bij toewijzing van uw bezwaarschrift kan het zijn dat de eerdere beslissing (van stopzetting uitkering) wordt herzien of zelfs wordt ingetrokken.

Er kan bij u een huisbezoek afgelegd worden als het gaat om een stopzetting van de bijstandsuitkering. De sociale dienst komt deze afleggen en kijkt naar de wijze hoe uw huis ingedeeld is en naar de aanwezige persoonlijke bezittingen. Er is echter een redelijke grond vereist voordat een huisbezoek afgelegd mag worden.

Als u een spoedeisend belang heeft, kan een voorlopige voorziening gestart worden. De voorzieningenrechter neemt dan een tijdelijke beslissing. Het kan zijn dat u recht hebt op een voorschot tijdens de bezwaarprocedure bij de uitkeringsinstantie. Let op! Als de uitkeringsinstantie u geen gelijk geeft in de beslissing op bezwaar, dan moet u dat voorschot weer terugbetalen aan de uitkeringsinstantie.

Pro deo